ZGODOVINA 4, Sodobnost

Učbenik za zgodovino v 4. letniku gimnazij

Avtorji/-ice: Gregor Antoličič, Špela Frantar, Gordana Popovič Lazar, Mateja Režek

EAN: 9789610159889

Sklep o potrditvi učbenika
št. 613-1/2021/128

Učbenik sestavljajo obvezne in izbirne teme. Znotraj obveznih tem je zapisano temeljno znanje o politični, družbeni in gospodarski podobi Evrope in sveta, vključno z današnjim slovenskim prostorom, izbirne teme pa bodo znanje poglobile in razširile. 

Dijak bo s pomočjo učbenika Zgodovina 4 razvijal kritično mišljenje, ustvarjalnost, digitalno pismenost in gojil sodelovalno kulturo. Učbenik dijake pripravlja na maturo in življenje. 

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr.,20/11, 40/12 ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-Zvaj) ter 14. in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS 2015 in 27/2017) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 217. seji dne 21. 10. 2021 sprejel sklep (št. 613-1/2021/128) o potrditvi učbenika Zgodovina 4, Sodobnost, ki so ga napisali dr. Mateja Režek, dr. Gregor Antoličič, Špela Frantar in Gordana Lozar Popovič.