iBIOLOGIJA 4, EKOLOGIJA

Interaktivni učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šol

Avtorja/-ici: Ana Bavec, Katarina Vogel Mikuš

EAN: 9789610161684

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/43

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbenik Ekologija odlikujejo:
• sodoben koncept, ki ekologijo predstavlja na sistematičen in razumljiv način, s poudarkom na temeljnih znanjih, podkrepljenih s številnimi primeri iz domačega in drugih okolij, in s posebej označenimi maturitetnimi vsebinami;
• celostna obravnava aktualne okoljske in naravovarstvene problematike, ki dijake usmerja v številne medpredmetne povezave in zavedanje vzrokov in posledic človekovega delovanja;
• domišljena metodično-didaktična zasnova, ki upošteva dijakove sposobnosti razumevanja in:
– dijake sistematično vodi od motivacije do sklepnega samopreverjanja;
– dijakom pomaga osmisliti znanje s primeri iz konkretnega sveta;
– z raznovrstnimi dejavnostmi omogoča sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja;
– dijake spodbuja h kritičnemu razmišljanju in vzpostavljanju lastnih stališč;
• sodobno, bogato in nazorno slikovno gradivo;