iBIOLOGIJA 1, O BIOLOGIJI, GENETIKI IN CELICAH

Interaktivni učbenik za biologijo v gimnaziji

Avtorji/-ice: Jerneja Ambrožič Avguštin, Jasna Dolenc Koce, dr. Iztok Tomažič, Primož Zidar

EAN: 9789610148395

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/40

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učbenik O biologiji, celicah in genetiki odlikujejo:

- sodobne raziskovalne metode, novodobna odkritja in najnovejša strokovna spoznanja priznanih strokovnjakov za botaniko, zoologijo, genetiko in metodiko biološkega izobraževanja,
- domišljena metodično-didaktična zasnova, ki upošteva možnost dijakove sposobnosti razumevanja,
- dijake pri obravnavi posameznih tem sistematično vodi od motivacije do sklepnega samopreverjanja,
- dijakom pomaga osmisliti znanje s primeri iz konkretnega sveta,
- z raznovrstnimi predlogi dejavnosti omogoča sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja,
- dijake spodbuja h kritičnemu razmišljanju,
- jasna struktura, ki omogoča celovit pregled nad temeljnimi in posebej označenimi maturitetnimi vsebinami,
- sodoben koncept, ki biologijo postavlja v stvarni svet današnje dobe in pri dijakih vzbuja naravno zanimanje za biološke teme,
- interaktivna nadgradnja s tehnologijo v oblaku na www.iucbenikimk.si.