UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iTRETJA MATEMATIKA, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 9789610142423

Tretja matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, je nadaljevanje prenove učbeniških kompletov za matematiko v 1. triletju osnovne šole in upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Samostojna delovna zvezka imata na začetku vsakega poglavja strnjeno in pregledno vsebino za usvajanje temeljnih matematičnih pojmov.


Prednosti: 

· učenci s pomočjo konkretnih primerov in zgledov ter izkušenj vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot 

prijetno izkušnjo;

· učenci razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter z razgraditvijo kompleksnega 

problema na posamezne naloge;

· naloge so diferencirane

- v poglavjih VAJA DELA MOJSTRA za vsako zaključeno obravnavo posameznega matematičnega izobraževalnega sklopa,

- z nalogami v poglavjih REŠUJEM PROBLEME, kjer so zbrane besedilne in kompleksnejše problemske naloge,

- s tako imenovanimi IZZIV-i za razvijanje logičnih spretnosti, ki omogočajo tudi individualizacijo pouka;

· priročnik za učitelje na spletnih straneh založbe omogoča pestro pripravo na pouk z različnimi opisanimi dejavnostmi.