iZGODOVINA 4, SODOBNOST

Interaktivni učbenik za zgodovino v 4. letniku gimnazij

Avtorji/-ice: Gregor Antoličič, Špela Frantar, Gordana Popovič Lozar, Mateja Režek

EAN: 3831022486728

Sklep o potrditvi učbenika
013-2/2022/16

Učbenik sestavljajo obvezne in izbirne teme. Znotraj obveznih tem je zapisano temeljno znanje o politični, družbeni in gospodarski podobi Evrope in sveta, vključno z današnjim slovenskim prostorom, izbirne teme pa bodo znanje poglobile in razširile. 

Dijak bo s pomočjo učbenika Zgodovina 4 razvijal kritično mišljenje, ustvarjalnost, digitalno pismenost in gojil sodelovalno kulturo. Učbenik dijake pripravlja na maturo in življenje.