iKEMIJA 1 (2023)

Interaktivni učbenik za kemijo v prvem letniku gimnazij

Avtorja/-ici: dr. Iztok Devetak, dr. Franc Perdih

EAN: 3831022490572

Sklep o potrditvi učbenika
013-10/2023/70

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono si je mogoče ogledati posnetke eksperimentalnega dela in slikovno gradivo, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učbenik odlikuje sodoben didaktično-metodični pristop, ki temelji na povezovanju kemije z vsakdanjim življenjem:

  • Pregledna in sistematično zasnovana vsebina z ločenimi dodatnimi in posebnimi znanji omogoča poglobljeno razumevanje učne snovi ter pritegne k raziskovanju in razumevanju kemije kot naravoslovne vede.
  • Nazorna razlaga je podprta s ključnimi pojmi in rešenimi zgledi ter primeri raziskovalnih dejavnosti in eksperimentiranja.
  • Bogato slikovno in ilustrativno gradivo s simbolnimi zapisi na ravni delcev odlično dopolnjuje razlago in eksperimentalna opažanja.
  • Bogat nabor zanimivosti iz sveta kemije in dodatnih vsebin za tiste, ki želijo vedeti več, spodbuja ustvarjalnost dijakov in željo po dodatnem znanju.
  • Na koncu posameznih sklopov so dodane naloge za preverjanje in utrjevanje znanja, vsako poglavje pa se zaključi s preglednim povzetkom celotne snovi.
  • Priložen periodni sistem elementov ter seznam laboratorijskega inventarja in pripomočkov. 
  • Vsebuje QR kode, ki vodijo do posnetkov poskusov.